Vann

Vannet er den viktigste faktoren som må overvåkes innen akvakultur. Dette er atmosfæren til fisken, og den må holdes i balanse og være av god kvalitet. Den sikreste testen av vannkvalitet vil alltid være biologisk test, dvs å plassere rogn og yngel i vannet og se hvordan den overlever, vokser og trives. Videre må en jevnlig ta kjemiske analyser av vannet for å ta rede på oksygenmetning, pH, hardhet og innhold av uorganiske stoffer som klorid, sulfat, kalsium, magnesium, natrium, kalium, ammonium, nitrat og fosfat. Tungmetaller som jern, kobber, sink og kadmium må også holdes rede på da fisk tåler lite av dette. Det er også viktig å kartlegge om det er mye humus, sopp eller bakterier i vannet. Høy surhetsgrad og mye tungmetaller kan tyde på forurensning av vannet.

 

Regelverk rundt vann:

Akvakulturdriftsforskriften

§ 22.Vannkvalitet

Fisk skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelige mengder vann av en slik kvalitet at fiskene får gode levekår alt etter art, alder, utviklingstrinn, vekt, og fysiologiske og adferdsmessig behov, og ikke står i fare for å bli påført unødige påkjenninger eller skader, herunder også senskader som deformiteter. Vannkvaliteten og vekselvirkningene mellom ulike vannparametere skal overvåkes etter behov. Ved fare for skade eller unødige påkjenninger skal effektive tiltak iverksettes. Mengden metabolske avfallstoffer akkumulert i vannet skal være innenfor forsvarlige grenser.

§ 23.Vannkvalitet i akvakulturanlegg i sjø

Installasjoner i sjø skal plasseres, utformes og vedlikeholdes på en måte som sikrer god gjennomstrømning av rent vann. Basert på risikovurderinger skal det foretas målinger av oksygenmetning, temperatur og salinitet.

§ 24.Vannkvalitet i landbaserte akvakulturanlegg

Innløps- og avløpssystem i landbaserte akvakulturanlegg skal utformes og vedlikeholdes på en måte som sikrer tilstrekkelig vanngjennomstrømning. Akvakulturanlegget skal ha et reservesystem som ved svikt kan sikre fiskens grunnleggende fysiologiske behov med hensyn til oksygen og metabolitter. Det skal foretas systematiske målinger av vannkvalitetsparametrene O₂ , pH, salinitet og temperatur. Kravet om måling av salinitet gjelder ikke når vannet utelukkende er fra en ferskvannskilde. Måling av pH gjelder ikke når vannet utelukkende er fra sjøen.

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;