Rømningssikkerhet

For å beskytte miljøet mot smitte og “genetisk forurensing” gjennom rømming, er det viktig at de landbaserte anleggene er rømningssikre.

Akvakulturdriftforskriften sier:

§ 37.Plikt til å forebygge og begrense rømming

Det skal utvises særlig aktsomhet for å hindre at fisk rømmer. Det skal videre sørges for at eventuell rømming oppdages raskest mulig og at rømmingen i størst mulig grad begrenses.

Det skal gjennomføres risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Risikovurderingen skal danne grunnlag for systematiske tiltak.

Landbasert akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløpet eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbel sikring eller annen likeverdig rømmingssikring. Det må kunne dokumenteres at annen likeverdig rømmingssikring er minst like rømmingshindrende som dobbelt sikring.

Maskevidde i notpose skal være tilpasset fiskens størrelse, slik at fisken ikke kan slippe igjennom notposen. Nøter skal kontrolleres før de tas i bruk, og regelmessig under driften.

Det er forbudt å slippe fisk ut fra installasjonen.

Les mer om rømmingssikring på Fiskeridirektoratet sine sider

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17;