Konsesjon

For å kunne begynne med akvakultur må man ha tillatelse/konsesjon fra offentlig myndighet.

1. Ring fylkeskommunen og annonser at du har lyst å bygge oppdrettsanlegg. Det er viktig å ta tidlig kontakt med dem, så får man veiledning om hvordan man skal gå frem, og om det er noe spesielt du bør være obs på i ditt særtilfelle, f.eks. reguleringer av områder, fredede områder etc.

 

2. Vanninntak:

NVE- Norges Vassdrag og Energidirektorat må gi en tillatelse for hvor mye vann som du har lov til å bruke i området, om du legger elv i rør, eller drenerer fra en innsjø, eller om du bruker grunnvann. Dette må du søke om her.

Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak

NB: Konsesjon fra NVE må være gitt FØR akvakulturkonsesjonssøknaden blir behandlet! Men disse kan arbeides med parallelt. Behandling av NVE søknaden kan ta opptil ett år grunnet potensiell inspeksjon på sommerstid.

 

3. Fyll ut Fiskeridirektoratets søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg: Her

Ved behandling av søknaden påløper et gebyr til fiskeridirektoratet. Denne må betales før søknaden behandles.

Utslippstillatelse: Dette er en egen søknad til som behandles av Miljødirektoratet (i praksis Statsforvalteren) som går på Forurensingsloven, og om hvor mye utslipp som kan tåles i området. Denne sendes også sammen med akvakulturkonsesjonssøknaden.

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/forurensning/tillatelse-etter-forurensningsloven/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

 

4. Send søknaden til Fylkeskommunen, som er de som behandler søknaden videre og mottar svar fra etatene.

 

5. Saken bli sendt til høring: Fylkeskommunen, Statsforvalter, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet går gjennom søknaden.

 

6. Fylkeskommunen får svar tilbake fra alle parter, samler opp informasjonen, og sender det til fylkesrådet.

 

7. Fylkesrådet behandler saken og innstiller vedtak.

 

Akvakulturloven:

Når alt er i orden så er det andre regelverk som må følges:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79

Akvakulturdriftsforskriften:

Forskrift om drift av akvakulturanlegg

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822

NB: Vær oppmerksom på her at det stilles et kunnskapskrav/utdanningskrav til daglig leder/røkter av akvakulturanlegget (§6)

 

Fra Mattilsynets sider:

Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk, herunder stamfisk, matfisk, settefisk, kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske.

Bestemmelser om fiskehelse og fiskevelferd som gjelder for tilnærmet alle typer anlegg med fisk er bl.a. krav om:

 • Beredskapsplan
 • Journalføring og rapportering
 • Smittehygiene, brakklegging og desinfeksjon
 • Risikobasert helsekontroll
 • Varsling ved uavklart forøket dødelighet, grunn til mistanke om listeført sykdom eller andre forhold som har medført vesentlige konsekvenser for fiskevelferd.
 • Daglig opptak og behandling av dødfisk. Avliving.
 • Installasjoner og produksjonsenheter
 • Metoder og tekniske innretninger
 • Vannkvalitet, vanngjennomstrømning og systematiske målinger
 • Tetthet
 • Fôring, håndtering og stell
 • Miljøovervåkning.
 • Rømming.
 • Internkontroll
 • Brakklegging av sjøanlegg
 • Driftsplan for anlegg i sjø.
 • Slaktemerder

Akvakulturdriftsforskriften inneholder dessuten flere særlige krav til drift av stamfiskanlegg settefiskanlegg. Forskriften har også noen mindre omfattende krav til drift av oppdrettsanlegg i innlandet og til drift av installasjoner for fritidsfiske. Akvakulturdriftsforskriften forvaltes av både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Kravene til miljøovervåkning forvaltes av Fiskeridirektoratet i samråd med Statsforvalter. Rømmingsbestemmelsene forvaltes først og fremst av Fiskeridirektoratet. Mattilsynet har også vedtaksmyndighet for enkelte rømmingsbestemmelser.

Driftsplanene må være godkjent.

 

Om du skal oppdrette andre fiskeslag enn laks, ørret og regnbueørret gjelder denne forskriften i tillegg:

 • Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1799

Andre aktuelle lover:

 • Naturmangfoldsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

 • Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakultyrdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-819

 • Link til Fiskeridirektoratets nasjonale oversikt over akvakultur

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;