Vil du starte opp?

Gjennom mobiliseringsarbeidet til Klosser Innovasjon har vi jobbet ut fra 2 ulike strategier for røyeoppdrett. “Bondeoppdrett”, eller “industriskala”.

Bondeoppdrett gjelder vanlige folk, bønder eller andre som enten vil ha ny hovednæring, eller binæring, som som gjerne har gård eller tilgang på annen eiendom som kan være egnet for akvakultur. Hovedsakelig vil produksjonen da være i smaåskala (10-50 tonn), der en håndterer det meste selv, videreforedler og selger egne produkter, eller lager felles merkevare i samarbeid med andre oppdrettere.

Industriskala er mer rettet mot volumproduksjon i fullskala RAS, og krever helt annen organisering, større investeringskostnader og andre markedskanaler.

Dersom en vurderer å starte med røyeoppdrett så er det mange faktorer som må vurderes og avsjekkes før en kan gå igang med arbeidet. Nedenfor er en enkel liste som kan gi en pekepinn om hvordan det kan ligge an, både om du vil drive småskala produksjon, eller satse stort.

Størrelsesorden

Hvor mye ønsker du å produsere? Hva ser du for deg skal være produksjonsvolum ved full drift? Vil du ha ditt eget gårdsoppdrett, eller tenker du industriell produksjon i samarbeid med flere andre aktører? Hva er tilgangen din på kapital? Er det realistisk at du vil greie å finansiere opp 5-13 millioner for småskalaanlegg, eller 150 millioner + for industrianlegg? Skal drifta kombineres med annen drift? F.eks. turisme, restaurant, gårdsbutikk, annen gårdsdrift?

Eiendom/tomt

Hvor ser du for deg at anlegget skal ligge? Eier du eiendommen selv? Er den regulert for næringsvirksomhet? Er tomta stor nok? Kan man utvide senere? Er det allerede laget en vei til tomta? Ligger tomta langt fra hovedvei, eller har på andre måter dårlig eller god veitilgang? Vil leveranselogistikk gå greit? Må det sprenges eller graves mye? Kan det komme ras eller flom, eller kan grunnen sige avgårde?

Bygningsmasse

Skal du bygge nytt eller finnes det en tom driftsbygning du gjerne vil benytte? Hva har i så fall vært i den før? Størrelse? Høyde?  Hvor mye tåler gulvet? Kan man grave inni bygningen? Er det plass til slakteri og fryselager? Fôrlager? Er det god plass rundt bygningen? Hvor kan slamkummen og renseanlegget stå?

Vanninntak

Hvor mye vann finnes det på eiendommen? Hva er vannkilden? Grunnvann? Elvevann? Sigevann? Innsjø? Hvor mange kubikk med vann kan det tas ut per minutt når vannføringen er på sitt aller laveste? Må vannet pumpes inn eller kan det tas fra høyereliggende vannkilde? Fallhøyde? Pumpehøyde? Rørlengde? Finnes det en alternativ vannkilde? Hva er temperaturregime gjennom året? Hvilken kvalitet er det på vannet, og egner dette seg for fisken (vannanalyser kreves)? Er det stor fare for forurensing? Kjemikalier, metaller og høy hardhet vil by på problemer. Alt uttak av vann må søkes om hos NVE. Behandlingstiden kan være opp mot ett år avhengig av ulike faktorer som f.eks. om det er et vernet vassdrag, påvirkning på vassdraget, om en har mye data på vannføringen fra før av eller ikke, om det er flere nedstrøms som er avhengig av vannkilden etc.

Vannutslipp

Hvor kan vannet slippes ut igjen? Drenering gjennom bakken, eller direkte ut i elv/vassdrag? Hvor mye utslipp tåler resipienten både i mengde og i innhold av nitrogen og fosfat? Utslippet fra akvakulturanlegget avhenger av hvor høy resirkuleringsgrad det er, og hvor mye fôr som brukes gjennom året. Hvor mye fôr du har lov å bruke vil være avgrenset i konsesjonen på anlegget. Med ferskvann som resipient vil det være strengest krav rundt fosforutslipp.

Kompetanse

Har du akvakulturkompetanse fra før? Eller blir det et helt nytt yrke? Er du innforstått med at det er mye å sette seg inn i før oppstart dersom dette er en helt ny art for deg å produsere på? Det finnes et kompetansekrav når det gjelder akvakulturanlegg; Et akvaanlegg må ha en driftsleder som enten har akvautdanning, eller minst 2 års erfaring som driftsleder (lovpålagt- Akvakulturdriftsforskriften §6). Er det økonomisk rom for å leie inn noe kompetanse i oppstartsfasen før du kan bli driftsleder selv gjennom å ha jobbet på eget anlegg? Dette kan nemlig hyres som en tjeneste via akvakonsulenter, og én person kan være driftsleder på flere anlegg samtidig.

Strategi, salg, markedsføring, distribusjon

Hva skal du selge? Rund fersk fisk? Eller skal du videreforedle til filet, røkt, gravet eller rakede produkter? Begge deler? Hvem er kunden? Hvor har du tenkt å satse? Lokalmarkedet? Eksport? HORECA? Egen restaurant/gårdsbutikk? Fiskebil? Går det an å samarbeide med andre som vil starte opp ved å lage en felles merkevare? (Slik som Valdres har gjort rundt rakfisken og andre ørretprodukter). Har du bakgrunn innenfor markedsføring og salg? Er du flink å bygge opp en kundekrets og få ut varene? Vil du greie å levere jevnt hele året, eller bare som sesongvare?

Hvis dette er interessant for deg og du ønsker å starte opp, se fane under Regelverk – Konsesjon

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;