Gjennomstrømsanlegg

Gjennomstrømsanlegg

De fleste små landbaserte ferskvannsanlegg i Norge er gjennomstrømsanlegg, som brukes til kultiveringsfisk eller småskala matfiskproduksjon. Med gjennomstrømsanlegg menes et landbasert akvakulturanlegg som er tilkoblet en god vannkilde, f.eks. grunnvann, vassdrag eller innsjø, der nytt vann kommer inn i anlegget, fordeles i tankene til fisken, og renner direkte ut igjen i like store mengder hele året. Det er oksygennivået i vannet som er den første begrensende faktoren, og vannet skiftes fortløpende ut for å opprettholde nivået som dekker fiskens behov.

De aller enkleste gjennomstrømsanleggene har vanninntak fra en høyereliggende vannkilde, der tyngdekraften selv driver vannet gjennom anlegget. For de som ikke er så heldige og har lavereliggende vannkilder, må en benytte seg av pumpekraft for å få vannet gjennom anlegget. Fisken kan enten være i tanker innendørs eller utendørs, eller i sementdammer ute. Men i et gjennomstrømsanlegg er du prisgitt miljøet på utsiden når det gjelder temperatur på vannet, vanntilgang og oksygenmetning. Dette kan bli et problem i tørre sommermåneder der både vannmengde og oksygeninnhold kan være lav, og i vintermånedene der vannet er så kaldt at fisken stopper nesten helt å vokse.

Gjenbruksanlegg

For de fleste som vil drive med matfiskproduksjon vil det være aktuelt å oppgradere anlegget til et litt mer kontrollerbart system. F.eks kan en øke oppholdstiden til vannet anlegget ved å tilsette nytt oksygen i vannet, og en kan lufte ut CO2 ved fall (delvis resirkulering). Dette gir en mye større trygghet dersom vanntemperaturen skulle øke på sommeren og vannet ikke greier å binde like mye oksygen, eller en rett og slett ikke har tilgang på så voldsomme mengder vann som trengs ved ren gjennomstrømning. Det kan nemlig komme opp i 1000 L/min for 1 tonn fisk i anlegget. Ved tilleggsoksygenering kan dette halveres, og vil også minske pumpekostnadene betydelig dersom man ikke har selvtrykk på vannet. Det er også vanlig å varme opp vannet litt i klekkeavdelingen for å gi yngelen bedre tilveksthastighet. Det finnes mange løsninger på markedet som kan spesialtilpasses egne behov for vannkontroll.

 

noraker

(foto: det flotte gjennomstrøms- damanlegget til Noraker gård som produserer rakfisk av ørret)

Gjennomstrømsanlegg har vært prøvd i mange former. Det finnes eksempler på små-skala anlegg der man har ledet en elv ned i et trappelignende system med fisk gående på hvert “trappetrinn”, store lengdestrømskar i betong. Men på mange plasser i Norge der vinteren er kald og lang, passer det best med produksjonskar i isolert bygning. Bedre arbeidsmiljø, og bedre styring.

20160114_120838

Lengdestrømskar på Island. Strømmen gjør at fisken kontinuerlig er i bevegelse og får fin kjøttkvalitet som følge av mosjonen.

 

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;