Rapporter

 

Relevante rapporter

 

Stortingsmelding: Garden som ressurs- marknaden som mål- vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20142015/id2415017/?ch=1&q=

SINTEF rapport: Et mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Innlandsoppdrett_rapport

International workshop, Arctic charr aquaculture

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NzdlYjBlODI0NWUzNjlmOA

Sikring av landbaserte anlegg mot rømming

https://www.fiskeridir.no/fiskeridir/Media/Files/akvakultur/dokumenter/rapporter-akvakultur/erfaringsbase-roemming/rapport-akvaplan-forslag-tilsynsmanual-sikring-av-landbaserte-anlegg-februar-2011.pdf

Fiskehelsemessige aspekter forhold til oppdrett av røye i merder

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6NDAwMzUwNWM0NTdiYTFlZQ

Fiskeoppdrett i innlandet. En bærekraftig næring? (Noe utdatert)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6MmYxY2E0YzFhYzQwYmJmZA

Bioforsk: Ferskvannsoppdrett 06

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmN0aWNyZWRub3J3YXl8Z3g6MzJiNDY3ZTM2OTJiOWI4YQ

VKM: Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/vurderingavfaktorersomharbetydningforoppforingavsmittsommesykdommerhosakvatiskedyrpadennasjonalesykdomslisten.4.2994e95b15cc5450716154d7.html

VKM: Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavfiskehelseogfiskevelferdiferskvannsoppdrett.4.2994e95b15cc54507161e66f.html

VKM: Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingknyttettilresirkuleringsanleggforsettefiskavlaksogregnbueorret.4.175083d415c86c573b5d6f83.html

VKM: Risikovurdering av catch and release

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavcatchandrelease.4.a665c1015c865cc85bdf840.html

VKM: Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/bedovingogavlivningavstoremengderfiskutenforslakteri.4.d44969415d027c43cf1f40c.html

VKM: Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/uttalelseombrukavslamfraklekkeriersettefiskanleggogoppdrettsanleggsomgjodselogjordforbedringsmiddel.4.a665c1015c865cc85babd0a.html

Siden ble sist oppdatert: 4. mars 2021 - 10:18;