Arctic Red

Arctic Red er navnet på Norges nye avlprosjekt for Arktisk Røye (Salvelinus alpinus). Det 3 årige prosjektet ble startet opp høsten 2014 i regi av Klosser Innovasjon AS i Hamar, finansiert av Regionalt Forskningsfond Innlandet og prosjektpartnere. Samarbeidspartnere på prosjektet 2014-2017 er

  • Høgskolen i Innlandet (avd Evenstad)
  • Norsk Røyeforum
  • Nord Universitet
  • Aninova
  • Hongset Røye (røyeoppdretter)
  • Tydal Røye (røyeoppdretter)

Arctic Red har utspring i den kompetansen som finnes i avlsmiljøet på Hamar, som er samlet i et nettverk kalt Heidner (arenaprosjekt). Miljøet rundt Heidner er i stor grad lokalisert i Hamar og har i tillegg til f.eks. ku- og griseavl blant annet lagt grunnlaget for utviklingen av avlsprogrammet for laks i Aquagen.  Med bakgrunn i avlsmiljøet og mangelen på systematisk avl for røye, ble Arctic Red startet med mål om å legge grunnlaget for et avlsprogram, der en etterhvert vil kunne tilby rogn for salg til røyeoppdrettere i Norge. Den nye linjen vil være avlet for å være en bedre egnet oppdrettsfisk og tilpasset markedets krav. Avlsprogrammet vil stimulere til vekst og bedre økonomi i røyenæringen, som lenge har behøvd et ordentlig løft. Dagens røyeoppdrett i Norge er en relativt liten næring med stort potensial både i det nasjonale og internasjonale markedet med ulike nisjeprodukt. På lengre sikt med en større produksjon så kan mer generiske salg også være mulig.

Røyeoppdretterne preges i dag av å være små produsenter som tar hånd om hele produksjonssyklusen fra rogn til salgbart produkt, noe som er både tid, ressurs og kunnskapskrevende. Mangelen på en avlet fisk som er tilpasset de behov og krav som er i oppdrett og i markedet er en av de store faktorene som har hindret vekst i næringen. Sverige og Island har allerede drevet avlsprogram på røye i flere tiår med gode resultater, og det er på tide at Norge nå også får sitt eget program for den flotte norske røya, slik at norske oppdretterne kan konkurrere med svenske og islandske røyeprodusenter på mer like vilkår. Her er avl en viktig bidragsyter for å redusere forskjellen. Med i prosjektet er noen av de viktigste aktørene innen avl, røyeoppdrett og forskning. De fleste røyeoppdretterne er også samlet i Norsk Røyeforum.

Den nye øyelinjen skal baseres på stamfisk fra populasjoner flere steder i Norge, der de beste populasjonene skal krysses sammen for å oppheve eventuell innavl i første generasjon. Deretter skal nøye individmerking og rekonstruering av slektstre motvirke innavl samtidig som en sikrer avlsmessig framgang. Den første øyerogna fra stamfiskpopulasjonene kommer vinteren 2015. Deretter tar det 3 år før denne fisken er kjønnsmoden og kan strykes, og rogn er tilgjengelig for salg. En stedegen Glommavassdragslinje planlegges også å holdes sidestilt med hovedlinja.

For flere detaljer om avlsmål, se under fanen “Avlsmål”.

Om partnerinstitusjonene:

Klosser Innovasjon AS er en innovasjonsbedrift som jobber innen kunnskapsbasert næringsutvikling. Som prosjektfasilitator for Arena Heidner har Klosser Innovasjon god kjennskap til næringsklyngen innen avl og har sammen med sentrale aktører planlagt prosjektet Arctic Red. Det er én heltids ansatt i prosjektet. www.klosser.no

Høgskolen i Innlandet, avd Evenstad vil ha ansvar for røkting og vakthold. INN er godt kjent med prøvetaking og oppsett av forsøk, og vil også være involvert i dette. Det er alt tilknyttet en flere masteroppgaver innen bioteknologiutdanningen ved Høgskolen i Innlandet til prosjektet og prosjektet ønsker å tilrettelegge for ytterligere flere.

Nord Universitet,- fakultet for Biovitenskap og akvakultur har kompetanse og utstyr for genotyping og genomkartlegging.  Forskningen ved fakultetet har en egen gruppe innen akvakulturgenomikk som retter seg mot egenskaper som er viktige for fiskeoppdrettsnæringen, slik som vekst og immunsystem. Laboratoriet for genomikk og genotyping er utstyrt med de nyeste teknologiene innenfor DNA-sekvensering og digital databehandling (bioinformatikk). Fakultetet har blant annet vært med på kartleggingen av genomet til torsk.

Norsk Røyeforum har de fleste røyeoppdretterne i Norge som medlemmer og er i løpende dialog med disse i tillegg til at røyenetterket besitter et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt. Norsk Røyeforum administreres av Kurt Oterhals som også har betydelig prosjektstyringskompetanse. Cryogenetics (medlem i Arena Heidner) vil være en underleverandør på tjenester innen kryokonservering.

Overordnet mål:

Avle frem røye som er bedre tilpasset oppdrett og det markedet ønsker.

Hovedmål:

Øke lønnsomheten for røyeoppdretterne gjennom målrettet avl.

Delmål:

•        Populasjonsstruktur, Etablering av generasjon 0

•        Fenotyperegistrering, innsamling av biologisk materiale og genotyping

•        Beregne arvbarhet på ulike egenskaper.

•        Bestemme avlsmål og vekting av disse

•        Innavlskontroll

•        Distribusjon av genetisk fremgang.

 

Arctic Red har egen facebookside: Arctic Red

Siden ble sist oppdatert: 24. mai 2019 - 13:41;