Arctic Red

Arctic Red er navnet på Norges nye avlprogram for Arktisk Røye (Salvelinus alpinus).

Avlsprogrammet ble startet opp i 2014 som et prosjekt i regi av Klosser Innovasjon AS (tidligere Hedmark Kunnskapspark) med delfinansiering fra Regionalt  Forskningsfond Innlandet og prosjektpartnere.

Samarbeidspartnere på prosjektet 2014-2017 var

  • Høgskolen i Innlandet (avd Evenstad)
  • Norsk Røyeforum
  • Nord Universitet
  • Aninova
  • Hongset Røye (røyeoppdretter)
  • Tydal Røye (røyeoppdretter)

Fra 2018 har prosjektet (inkludert mobiliseringsarbeidet i innlandet) blitt finansiert av Klosser Innovasjon, Hedmark fylkeskommune og ny forskningsbevilgning fra Regionalt forskningsfond Innlandet.

  • NMBU har også gått inn som prosjektpartner på det genetiske arbeidet.

Arctic Red har utspring i den kompetansen som finnes i avlsmiljøet på Hamar i næringsklynga NCE Heidner Biocluster. Miljøet rundt klynga er i stor grad lokalisert i Hamar og har i tillegg til f.eks. ku- og griseavl blant annet lagt grunnlaget for utviklingen av avlsprogrammet for laks i Aquagen.  Med bakgrunn i avlsmiljøet og mangelen på systematisk avl for røye, ble Arctic Red startet med mål om å legge grunnlaget for et avlsprogram, der en etterhvert vil kunne tilby rogn for salg til røyeoppdrettere i Norge. Den nye linjen vil være avlet for å være en bedre egnet oppdrettsfisk og tilpasset markedets krav. Avlsprogrammet vil stimulere til vekst og bedre økonomi i røyenæringen, som lenge har behøvd et ordentlig løft. Dagens røyeoppdrett i Norge er en relativt liten næring med stort potensial både i det nasjonale og internasjonale markedet med ulike nisjeprodukt. På lengre sikt med en større produksjon så kan mer generiske salg også være mulig.

Røyeoppdretterne preges i dag av å være små produsenter som tar hånd om hele produksjonssyklusen fra rogn til salgbart produkt, noe som er både tid, ressurs og kunnskapskrevende. Mangelen på en avlet fisk som er tilpasset de behov og krav som er i oppdrett og i markedet er en av de store faktorene som har hindret vekst i næringen. Sverige og Island har allerede drevet avlsprogram på røye i flere tiår med gode resultater, og det er på tide at Norge nå også får sitt eget program for den flotte norske røya, slik at norske oppdretterne kan konkurrere med svenske og islandske røyeprodusenter på mer like vilkår. Her er avl en viktig bidragsyter for å redusere forskjellen. Med i prosjektet er noen av de viktigste aktørene innen avl, røyeoppdrett og forskning. De fleste røyeoppdretterne er også samlet i Norsk Røyeforum.

Den nye røyelinjen skal baseres på stamfisk fra populasjoner flere steder i Norge, der de beste populasjonene skal krysses sammen for å oppheve eventuell innavl i første generasjon. Deretter skal nøye individmerking og rekonstruering av slektstre motvirke innavl samtidig som en sikrer avlsmessig framgang. Den første øyerogna fra stamfiskpopulasjonene kommer vinteren 2015. Deretter tar det 3 år før denne fisken er kjønnsmoden og kan strykes, og rogn er tilgjengelig for salg.

For flere detaljer om avlsmål, se under fanen “Avlsmål”.

Om partnerinstitusjonene:

Klosser Innovasjon AS er en innovasjonsbedrift som jobber innen kunnskapsbasert næringsutvikling. Som prosjektfasilitator for NCE Heidner Biocluster har Klosser Innovasjon god kjennskap til næringsklyngen innen avl og har sammen med sentrale aktører planlagt prosjektet Arctic Red. www.klosser.no

Høgskolen i Innlandet, avd Evenstad har ansvar for røkting og vakthold. INN er godt kjent med prøvetaking og oppsett av forsøk, og vil også være involvert i dette. Det er alt tilknyttet en flere masteroppgaver innen ved Høgskolen i Innlandet til prosjektet og prosjektet ønsker å tilrettelegge for ytterligere flere.

Cigene (Centre of integrative genetics) på NMBU har kompetanse og utstyr for genotyping og genomkartlegging.  Cigene driver utstrakt forskning på laksefisk og skal nå designe et genotypingsverktøy til røye.

Norsk Røyeforum har de fleste røyeoppdretterne i Norge som medlemmer og er i løpende dialog med disse i tillegg til at røyenettverket besitter et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt. Norsk Røyeforum administreres av Kurt Oterhals som også har betydelig prosjektstyringskompetanse. Cryogenetics (klyngemedlem) vil være en underleverandør på tjenester innen kryokonservering.

Overordnet mål:

Avle frem røye som er bedre tilpasset oppdrett og det markedet ønsker.

Hovedmål:

Øke lønnsomheten for røyeoppdretterne gjennom målrettet avl.

Delmål:

•        Populasjonsstruktur, Etablering av generasjon 0

•        Fenotyperegistrering, innsamling av biologisk materiale og genotyping

•        Bestemme avlsmål og vekting av disse

•        Innavlskontroll

•        Distribusjon av genetisk fremgang.

 

Arctic Red har egen facebookside: Arctic Red

Siden ble sist oppdatert: 20. desember 2022 - 10:03;