Arkiv for: januar 2018

Blir røya døgnvill av vintermørke og midnattsol?

Nei, mener forskerne. Størsteparten av året tikker røyas biologiske klokke og forteller den om det er dag eller natt. Bare noen få uker i året virker det som at røya blir forvirret av det stummende mørket eller den skarpe midnattsola.
https://forskning.no/2018/01/nar-sola-snur-snur-ishavsroya-dognet/produsert-og-finansiert-av/norsk-institutt-for-vannforskning 

Umlax avvikler regnbueørretproduksjonen

Umlax har kommet frem til at produksjonslokalitetene deres egner seg best for produksjon av røye, og har bestemt seg for å legge ned regnbueproduksjonen til fordel for økt røyeproduksjon.
https://kyst.no/nyheter/avvikler-oppdrett-av-regnbueorret-satser-alt-pa-annen-art/ 
 

Ny standard for rømmingssikkerhet

01.01.18 trådte en ny forskrift for landbaserte anlegg i kraft. Forskriften skal sikre at alle landbaserte anlegg er i tilfredsstillende teknisk tilstand for å hindre og forebygge rømming av fisk fra anleggene. Anleggene må dokumentere teknisk tilstand gjennom en rømmingteknisk rapport med gyldig tilstandsgrad for å få brukstillatelse. Dersom eksisterende anlegg ikke har skaffet seg brukstillatelse innen 1.1.2021, kan det ikke lenger brukes til akvakultur.
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2017/1217/Ny-forskrift-for-landbaserte-akvakulturanlegg 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-941

Liten fisker, stor fisk!

Ikke lett å ta storrøye på stang, men Martin på 6 år dro inn en diger rugg!
https://www.hooked.no/ferskvannsfiske/her-kjorer-seks-ar-gamle-martin-svaer-roye-pa-lett-utstyr

Nå skal energikostnadene ned på RAS anlegg!

Er det en regning som kan bli ubehagelig for en RAS anlegg-eier så er det strømregningen! Men nå eksperimenteres det med metoder som kan senke energikostnadene med opptil 85%!
Det er vi alle helt klart svært interessert i!
https://ilaks.no/hevder-a-kunne-redusere-energikostnader-i-landbasert-oppdrett-med-80-85-prosent/ 
 

Siden ble sist oppdatert: 3. mai 2023 - 16:17